8.05.2008

SNEAKER & STILETTOS WEDNESDAY @ KARMA

Don't forget that tomorrow (Aug. 6th) is STATUS sneaker & stilettos wednesday at Karma Nightclub...

No comments: